Blogginlägget Europa 2020-strategin: EU:s gemensamma handelspolitik i Europaparlamentet innehöll länkar till de tidigare artiklarna i serien.

Utskottet för internationell handel INTA

I går antog Europaparlamentet utskottsbetänkandet den 29 juni 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin (A7-0255/2011).

Inom ramen för Europa 2020-strategin tog Europaparlamentets initiativbetänkande i första hand fasta på kommissionens meddelande KOM(2010) 612:

Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin; Bryssel den 9.11.2010 KOM(2010) 612 slutlig

INTA-betänkandet skrädde inte orden när det menade att kommissionen saknar en tidsenlig strategi för handelspolitiken:

Parlamentet förväntade sig en framtidsorienterad handelsstrategi som tar hänsyn till utvecklingen på medellång och lång sikt och inte bygger på felaktiga antaganden om fortsatt status quo inom världshandeln

1.  Europaparlamentet välkomnar de tre målen för Europa 2020, det vill säga en smart och hållbar tillväxt för alla, och kommissionens meddelande ”Handel, tillväxt och världspolitik”, och uppmanar kommissionen att presentera en framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar som beaktar EU:s nya utmaningar.

2.  Europaparlamentet beklagar att många av målen i strategin ”Europa i världen” ännu inte har uppnåtts och hade väntat sig en mer kritisk analys av strategin i syfte att bättre förstå orsaken till en del av misslyckandena.

3.  Europaparlamentet insisterar på att unionen behöver en enhetlig och långsiktig handelsstrategi som tar hänsyn till de kommande utmaningarna och framför allt de stora tillväxtekonomierna. Parlamentet menar att en sådan strategi bör bygga på en noggrann analys av de nuvarande trenderna i världshandeln, unionens interna och externa utveckling och mångfalden bland de europeiska företagen, deras know-how och tekniska framsteg. Parlamentet beklagar att meddelandet inte innehåller någon djupgående prognos om hur världshandeln kan komma att se ut om 15 till 20 år i ett policyplaneringsperspektiv. Parlamentet anser att denna översyn bör fastställa kommissionens ambitioner för de bilaterala handelsförbindelserna under perioden och omfatta en klar geografisk strategi, exempelvis genom att skapa nya avtal eller mål för att avskaffa tariffära och icke-tariffära hinder gentemot de viktigaste handelspartnerna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en sådan prognos som utgångspunkt och lägga fram en reviderad strategi på medellång och lång sikt före sommaren 2012, eftersom meddelandet om handel, tillväxt och världspolitik inte gör detta.

Resolutionen antogs

I slutomröstningen segrade INTA-betänkandet (Daniel Caspary) med 526 röster för, 108 mot och 9 blanka.

Det är möjligt att följa med de handelspolitiska (och andra) debatterna i plenum via Multimediabiblioteket, medan vi väntar på eventuella sammanfattande pressmeddelanden och på att resolutionen och diskussionsprotokollen läggs ut på nätet.

De politiska grupperna i Europaparlamentet producerade inte särskilt mycket skriftligt material om riktlinjerna för den framtida handelspolitiken. S&D-gruppen (socialister och demokrater) var den enda som publicerade ett pressmeddelande med det huvudsakliga innehållet i gruppanförandet, som hölls av David Martin (på engelska) EU trade policy must boost welfare:

Up to 36 million jobs in the EU depend on foreign trade. Global competition is getting tougher and it is urgent to have a strategy to maintain and increase the EU's exports.

Ralf Grahn